વજનમાં વધારવા માટે કેલરી શેમાંથી મળે

વજનમાં વધારવા માટે કેલરી શેમાંથી મળે

(૧૦૦ ગ્રામ =  ફૂડ કેલરી)

* દૂધ ક્રીમ, વગેરે સૌથી કેલરી ધરાવે છે?

* માખણ = ૭૩૫.૦૦ ફૂડ કેલરી

* માખણ 35% ચરબી સાથે ખાટા ક્રીમ = ૩૦૦૦.૦૦ ફૂડ કેલરી

* તાજા સફેદ ચીઝ  = ૧૧૮.૦૦ ફૂડ કેલરી

* દહીં = ૭૨.૦૦ ફૂડ કેલરી

* છાશ સમાવે = ૩૫.૦૦ ફૂડ કેલરી

* વનસ્પતિ તેલ (સરેરાશ) = ૯૦૦.૦૦ ફૂડ કેલરી

* ઓલિવ તેલ = ૯૦૦.૦૦ ફૂડ કેલરી

* સીમ = ૮૯૨.૦૦ ફૂડ કેલરી

* કોકો – માખણ = ૮૮૬.૦૦ ફૂડ કેલરી

* વનસ્પતિ તેલ (સરેરાશ) = ૭૫૪.૦૦ ફૂડ કેલરી

* અખરોટ (સૂકા) = ૬૬૭.૦૦ ફૂડ કેલરી

* અખરોટનુ ફળ (સૂકા)  = ૬૫૭.૦૦ ફૂડ કેલરી

* બદામ (સૂકા) = ૬૩૪.૦૦ ફૂડ કેલરી

* મગફળી (શેકેલા) = ૫૯૬.૦૦ ફૂડ કેલરી

* ચિકન ઈંડું પાવડર = ૫૮૦.૦૦ ફૂડ કેલરી

* સૂરજમુખીના બીજ = ૫૭૫.૦૦ ફૂડ કેલરી

* બટેટા (ચિપ્સ) = ૫૫૭.૦૦ કેલરી

* દૂધ ચોકલેટ = ૫૫૦.૦૦ ફૂડ કેલરી

* મગફળીની (સૂકા) = ૫૪૭.૦૦ ફૂડ કેલરી

* મિશ્રણ ચોકલેટ = ૫૨૬.૦૦ ફૂડ કેલરી

* તળેલી ફુલમો સમાવે =  ૪૮૪.૦૦ ફૂડ કેલરી

* કોકો પાઉડર =  ૪૮૪.૦૦ ફૂડ કેલરી

* ગાયના દૂધમાં પાવડર, સંપૂર્ણ સાકર = ૪૨૮.૦૦ ફૂડ કેલરી

* ચીકી કે ટૉફી જેવી મીઠાઈ = ૪૨૮.૦૦ ફૂડ કેલરી

* કૂકી = ૪૨૧.૦૦ ફૂડ કેલરી

ફકત જાણકારી માટે…

error: Content is protected !!