ધરગથ્થુ ઉપચારઃ ખરજવું, ખસ, ખૂજલી, દરાજ માટે

ત્રણ દિવસનો વાસી પેશાબ ખરજવા ઉપર દિવસમાં સવાર-સાંજ ચોપડવાથી ખરજવું ચોક્કસ મટે છે, ( ત્રણ બાટલી રાખી રોજ એક બાટલીમાં પેશાબ ભરતા રહેવું)

– તાંદળજાની ભાજીના રસ માં સાકર મેળવીને પીવાથી ખસ મટે છે.

– ખરજવા ઉપર લીમડાનાં બાફેલાં પાન બાંધવાથી અને લીમડાનો અર્ધો કપ રસ સવાર-સાંજ પીવાથી ખરજવું મટે છે.

– આમળાં બાળી, તલના તેલમાં મેળવી, ચોપડવાથી ખસ મટે છે.

– કોપરેલ અને લીંબુનો રસ મેળવી શરીર પર માલિસ કરવાથી ખૂજલી, દાદર મટે છે.

– ખરજવા ઉપર ગાયના છાણનો પાટો બાંધવાથી ખરજવું મટે છે.

error: Content is protected !!